Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Motion 2019/20:1156 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket gällande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Föräldrar till ungdomar med en funktionsnedsättning i åldrarna 16–21 år som omfattas av LSS har rätt till tillfällig föräldrapenning om deras barn drabbas av sjukdom. Ordet sjukdom tolkas då som att en helt ny sjukdom måste drabba barnet, alternativt att barnets grundtillstånd förvärras. Med andra ord har föräldrar inte rätt till tillfällig föräldrapenning för åkommor som kan relateras till barnets funktionsnedsättning, exempelvis vid läkarbesök eller vid besök på barn- och ungdomsrehabiliteringen alternativt då ett barn måste vårdas efter en operation. Detta kan bli kostsamt då dessa ungdomar oftare jämfört med jämnåriga ungdomar exempelvis måste åka på läkarbesök eller opereras. En förälders rätt till ledighet från arbetet är vidare direkt kopplad till om tillfällig föräldrapenning kan beviljas. Därför leder dagens regelverk till att man som förälder inte alltid har möjlighet att följa med sitt barn till läkaren utan att ta semester eller tjänstledigt.

Enligt EU:s direktiv om föräldraledighet ska medlemsstaterna bedöma om villkoren för beviljande av föräldraledighet bör anpassas till de behov som föräldrar till barn med en funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom har.


Sverige uppfyller inte direktivet. Gällande regler om rätt till ledighet möter inte behovet hos föräldrar som har barn med en funktionsnedsättning, då de måste ta ut semester eller tjänstledighet för att exempelvis följa med sitt barn till läkare. Det vore därför önskvärt att regeringen beaktar detta i sitt kommande utredningsarbete.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)