Sfi på kvällar och helger

Motion 2019/20:1147 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenska för invandrare (sfi) på kvällar och helger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utrikesfödda företagare är en viktig resurs i Sverige som skapar jobb i landet och i Gävleborg. Nästan 2000 företagare har valt att flytta till Gävleborg och starta eget företag i länet. Tack vare de utrikesfödda företagarna skapas cirka 1900 jobb i Gävleborgs län. Småföretagande är ett av de bästa sätten att integreras i det svenska samhället, oavsett om man blir egenföretagare eller börjar som anställd.

Debatten om invandring tenderar ibland att vara uppbyggd på felaktiga argument som baseras på myter och fördomar. Fokus borde istället ligga på alla entreprenörer som väljer att flytta till Sverige, starta företag och därmed också skapa jobb i Sverige och i Gävleborg.

Enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst går över 11300 utrikesfödda personer till jobbet varje vecka i Gävleborgs län och bidrar därmed till välfärden.

I ett rundabordssamtal som hölls med utrikesfödda företagare i Gävle framkom många synpunkter och förslag på hur det kan bli enklare att starta och driva företag i Sverige. Man var överens om att det viktigaste är att lära sig det svenska språket och den svenska kulturen. Det lyftes fram ett särskilt önskemål om att det bör finnas möjlighet att läsa sfi på kvällstid och helger och på så vis kunna kombinera det med att vara egenföretagare eller anställd.

Det vore därför önskvärt att regeringen överväger att se över möjligheten att ställa krav på kommunerna att bedriva sfi-undervisning på kvällar och helger.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)