Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme

Motion 2019/20:1145 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta etablering av datacenter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att genomföra förslagen i TPA-utredningens slutbetänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fjärrvärmenät är idag till skillnad från andra nät såsom tele, bredband, gas och el ett reglerat monopol. Det är nätägaren som till slut avgör vem som får leverera värme till näten. Riksdagen beslutade 2014 om att införa så kallat reglerat tillträde till fjärrvärme­näten (prop. 2013/14:187), vilket reglerar möjligheterna för externa värmeproducenter att som det står i lagen under vissa förutsättningar, få ett reglerat tillträde till rörledning­arna. Dagens lagstiftning har utformats för att reglera om industrins restvärme ska få tillgång till fjärrvärmenäten. Kritiken mot lagstiftningen är stark från industrin som menar att den i praktiken ger fjärrvärmeföretagen veto mot extern värme.

Det finns dock ytterligare anledningar att snarast se över nuvarande lagstiftningen. Just nu växer det fram en ny framtidsbransch med stora etableringar av serverhallar. Facebook öppnade nyligen en serverhall i Odense i Danmark där 7000 villor kommer att värmas med restvärme från datorerna. Sverige borde också kunna konkurrera om både investeringar och värme. Dessa datacenter förbrukar mycket el och ger upphov till restvärme. Konkurrensen om dessa etableringar är dock stark. Med stor andel fjärr­värme och många stora fjärrvärmenät skulle Sverige kunna vinna fler serverhallsetable­ringar om restvärmen från serverhallarna kunde tas tillvara. Att kunna sälja värmen sän­ker driftkostnaden och ger en bättre miljöprofil. Detta kräver dock öppnare fjärrvärme­nät än idag. Det är knappast troligt att man i IT-branschen väljer att ge sig in i en så komplicerad och lång process som dagens lagstiftning om reglerat tillträde utgör.

En möjlighet att lösa ovanstående är att genomföra det färdiga lagförslag som pre­senterades i TPA-utredningens slutbetänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44) som innebär att fjärrvärmenäten öppnas för alla aktörer.

Det vore mot bakgrund av ovanstående önskvärt att regeringen snarast tog fram en proposition baserad på förslagen i TPA-utredningens slutbetänkande Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44).

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)