Samverkan för bättre turistnäring

Motion 2019/20:1140 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan mellan det privata och offentliga för att uppnå en bättre turistnäring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På landsbygden och i glesbygd är turistnäringen en av de absolut viktigaste näringarna för Sverige. Företagen som är verksamma inom turism är ofta små eller medelstora och de ekonomiska medlen för marknadsföring utanför regionens och nationens gränser är små. Det krävs därför att stat, landsting och enskilda kommuner satsar stora resurser, både personellt och ekonomiskt. Det som saknas är dock en organiserad samordning som skulle leda till en mer framgångsrik marknadsföring av Sverige som resmål.

En satsning på turistnäringen skulle skapa många nya arbetstillfällen samtidigt som en mer positiv bild av Sverige skulle spridas utanför nationens gränser.

Vasaloppet är ett bra exempel på ett stort evenemang som sker i nära samarbete med näringslivet med målet att bidra till en positiv utveckling för hembygden samt för Sverige som helhet. Genom att utnyttja starka och befintliga varumärken kan vi utveckla turistnäringen i Sverige.

Det vore därför önskvärt att regeringen ser över möjligheten att samordna insatserna från det offentliga i respektive län samt samordna de regionala insatserna till en nationell kraftsamling i samarbete med näringslivet och dess branschföreträdare.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)