Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten och pågående räddningsinsats

Motion 2019/20:113 av Eric Westroth (SD)

av Eric Westroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda skärpta påföljder vid trafikförseelser och hastighetsöverträdelser i anslutning till vägarbeten och räddningsinsatser vid väg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljön för de personer som jobbar med vägarbete, vägunderhåll eller en pågående räddningsinsats vid vägen, är mycket hård och farlig. Många trafikanter respekterar ofta inte uppsatt skyltning om framför allt hastighetsnivåer och avsaknaden av hänsynstagande i övrigt till de som har sin arbetsplats, många gånger oskyddat, ute på vägarna är slående.

Ett sätt att jobba med detta är att se till att fysiska hinder sätts upp, för att i möjliga­ste mån förhindra trafiken att komma för nära arbetarna. Men då det är svårt att helt bygga bort riskerna med hinder, är det rimligt att även se över övriga möjligheter till skärpt påföljd när inte förväntad hänsyn tas.

Därför vore det rimligt att införa ett system där straffen, vanligtvis bestående av böter eller indraget körkort, skärptes i samband med hastighetsöverträdelser vid vägarbeten. När detta blir allmänt känt och man även kan ha informationstavlor om detta i direkt samband med vägarbetet, borde man kunna förmoda att en större respekt och hänsyn kommer att tas till de som har sina arbetsplatser oskyddade på vägarna.

Eric Westroth (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)