En sjukförsäkring som ger trygghet

Motion 2019/20:1128 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av regelverket kring sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En omistlig del av välfärdsstaten är de socialförsäkringar som det allmänna administrerar när vi blir sjuka eller arbetslösa. Sjukförsäkringen är tänkt att verka som omställnings­försäkring som gör det möjligt att under en övergångsperiod till dess att man tillfrisknat eller rehabiliterats vara hemma med en fortsatt skälig ersättning.

Länge låg fokus i debatten på att korta denna period och se till att människor så fort som möjligt återgick till arbetsmarknaden. Det är motiverat både därför att det sätter fokus på vikten av en god arbetsmiljö och vikten av rehabiliteringsinsatser och för att det allmänna rättsmedvetandet fortsatt är att den som kan arbeta ska arbeta, även om det är begränsat. Allas förmåga ska tas tillvara och alla ska försörja sig själva i så stor utsträckning som är möjligt.

Frågan är dock om inte pendeln i detta fall har slagit lite för långt i den riktningen. Vi får ofta rapporter om människor som känner sig dåligt behandlade av Försäkrings­kassan. De upplever inte att deras besvär tas på allvar och att de tvingas tillbaka till arbete – eller till att söka arbete – trots att de är sjuka. Många upprörs över att de intyg om arbetsförmåga som deras läkare sänt in överprövas av försäkringsläkare.

Det är vanligt förekommande att en person bedöms ha arbetsförmåga. Men att den nuvarande arbetsgivaren inte har en tjänst att erbjuda som passar den arbetsförmågan, varvid man hänvisas till Arbetsförmedlingen för att söka arbete trots att man själv uppfattar sig som sjuk. Det har lett till misstro mot Försäkringskassan och en besvikelse på samhället. Det är oerhört allvarligt.

Regeringen har identifierat två utvecklingsområden där det behövs ytterligare insatser. Det handlar om att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas. Regeringen har fattat beslut om 11 nya initiativ i syfte att stärka stödet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för den enskilde individen. En nationell samordnare för sjukförsäkringen har tillsatts som ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen så att den på allvar hamnar i centrum.

Detta är bra initiativ men det brådskar att stärka förtroendet för sjukförsäkringen. Regelverket behöver ses över för att stärka skyddet för den enskilde. Möjligen kan detta arbete ske inom den nationella samordnarens uppdrag.

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)