Förbättrad energiförsörjning

Motion 2019/20:1126 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrad energiförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi social­demokrater vill ta tillvara växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, exportera och anställa fler. För att det ska lyckas behöver samhället tillhandahålla nödvändig infrastruktur och energi.

I Västmanland har vi många världsledande företag, och på senare tid har vi fått flera nya, stora, etableringar i vår region. Det är glädjande och något som vi vill fortsätta att utveckla. För att ha ett starkt näringsliv med nya och växande företag behöver vi kunna erbjuda god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Sverige ska ha en god och tillförlitlig tillgång till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrens­kraftiga villkor.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Övergången till ren energi är nöd­vändig. Inte bara för att alla ska få tillgång till energi, utan för att det ska ske på ett hållbart sätt. Kostnaderna för förnybar energi sjunker snabbt, medan digitalisering och automatisering gör oss alltmer energieffektiva. Denna utveckling måste komma hela landet till del. Sverige har idag ett stort elöverskott och vi exporterar el. Det finns alltså ingen brist på el, med det finns lokala utmaningar i elförsörjningen när städer växer och elbehovet ökar. Därför har elnätsbolagen ett stort ansvar att investera i elnäten. Vi ser även att överföringskapaciteten inom Sverige behöver byggas ut, och därför tiodubblar Svenska kraftnät nu investeringarna i stamnäten.

Västmanland och övriga Mälardalen befinner sig i en situation där det kommer att bli svårt att tillgodose de energibehov som nya energikrävande verksamheter i eller i närheten av Västerås har. Energiförsörjningen är inte tillräckligt god för det. Det hämmar tillväxten och kan omöjliggöra viktiga etableringar och fler arbetstillfällen. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för Västmanland och Mälardalen gällande denna typ av verksamhet från nationella och internationella investerare, vilket innebär missade möjligheter för regionen och nationen.

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin. Vi vill att ännu fler företag ska kunna etablera sig i vår region, ta del av den dynamik, kompetens och infrastruktur som finns och bidra med än fler arbetstillfällen och innovationskraft. Energitillgången i Mälardalen behöver förbättras så att fler viktiga företagsetableringar kan bli verklighet i Västmanland.

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)