Ingen ska behöva dö på jobbet

Motion 2019/20:1123 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av arbetsmiljölagen för att minska risken för dödsfall på arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att människor ska riskera att behöva dö på sitt jobb är inte värdigt ett välfärdssamhälle.

2019 har hittills varit ett dystert år sett till arbetares säkerhet. Enligt Arbetsmiljöverket har hittills i år hela 25 personer dött till följd av arbetsplatsolyckor.  Förra året dog fler människor i arbetsrelaterade olyckor än till följd av gängrelaterade skjutningar. Så kan vi inte ha det. Uppenbarligen brister allt för mycket i arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön. Ett stort problem inom t ex byggbranschen är underleverantörer i flera led som försvårar för huvudentreprenören att ta sitt ansvar, trots att höga krav ställs av beställaren vid t ex upphandlingar.

Ingen skall behöva dö på jobbet. Vi skall alla ha rätt att komma hem efter arbetsdagens slut, vi skall alla ha rätt till en god och trygg arbetsmiljö. Det är dags att ta ett krafttag kring arbetsmiljöfrågan och se över arbetsmiljölagen. Regeringen har en nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatserna och det är väldigt bra. För att nå målsättningarna i visionen behöver skyddsombudens roll stärkas så att de får tillträde till fler arbetsplatser än idag och tillsynen från Arbetsmiljöverkets inspektörer behöver intensifieras. Kanske behöver också arbetsmiljölagen ses över gällande arbetsgivarens ansvar för t ex systematiskt arbetsmiljöarbete, tillgången till förbyggande företagshälsovård och de påföljder som kan utdelas vid bristande åtgärder? 

Att gå till jobbet ska inte vara en fara för någons liv.

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)