Investeringsstöd till sjukhusbyggen - en välfärdsreform för framtiden

Motion 2019/20:1122 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett investeringsstöd till sjukhusbyggen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I princip alla svenska regioner står inför stora investeringar i nya sjukhus för att kunna erbjuda invånare en tillgänglig vård av hög kvalitet. Orsakerna är dels ett gammalt fastighetsbestånd, dels nya krav på vårdlokaler som de befintliga byggnaderna inte lever upp till. Det sammantagna byggnadsbeståndet inom sjukvården har nått en ålder där planerat underhåll ofta inte räcker till för att möta kraven på effektivare och mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Idag krävs bättre patientmiljöer, bättre lastkapacitet, högre takhöjder och lägre energiåtgång för att leva upp till regelverk och förväntningar.

Flera av regionerna har som bekant en ansträngd ekonomi och svårt att göra de investeringar som krävs. De välfärdsmiljarder som regeringen tillfört de senaste åren är mycket välkomna men räcker tyvärr inte. Nödvändiga investeringar skjuts upp eller uteblir för att kostnaden för lånefinansiering äter upp en alltför stor del av regionernas driftbudget de närmaste åren. Det är inte hållbart i längden.

Bara Region Västmanland har aktuella investeringsbehov på 810 miljarder kronor, siffror som överstiger regionens totala omslutning. Av de 21 regionerna är det få som når upp till målet om god ekonomisk hushållning (2% överskott). Ju större ekonomiska överskott en region gör, desto mer går det att få ner lånedelen för de investeringar som är absolut nödvändiga att göra. Lägre lån innebär också lägre driftskostnader.

Av den anledningen föreslår vi ett statligt investeringsstöd för byggande av nya sjukhus, likt det som finns för bostadsbyggande. En sådan satsning är en samhälls­investering som skulle förbättra landstingens förutsättningar att klara sitt kärnuppdrag – sjukvården.

Åsa Eriksson (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)