Lämplighetsprövning vid köp av fastigheter för att motverka organiserad brottslighet

Motion 2019/20:1119 av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S)

av Gustaf Lantz och Joakim Sandell (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en lämplighetsprövning vid förvärv av fastigheter i syfte att försvåra användning av bostäder och lokaler som ett led i den organiserade brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisen kan aldrig lämnas ensamma i kampen mot brottsligheten. Den organiserade brottsligheten måste bekämpas med en stor mängd åtgärder. 

Fastighetsägare har en nyckelroll att spela för att vi ska komma till rätta med brottsligheten. Stadsdelen Seved i Malmö är ett bra exempel på hur seriösa fastighets­ägare kan göra en stadsdel tryggare genom att målmedvetet arbeta brottsförebyggande.

Privata fastighetsägare tog tillsammans med allmännyttan ett gemensamt ansvar för områdets trygghet, vilket föranledde att man kunde vända den negativa brottsspiralen.

En fastighetsägare som själv är en del av den organiserade brottsligheten, eller hyr ut till organiserade kriminella, riskerar att bidra till ett områdes negativa utveckling. Det­samma gäller de som inte låter underhålla sina fastigheter och därigenom skapar otrygga miljöer för boende och besökare.

Fastighetsförvärv kan även användas av kriminella för att tvätta pengar. Detta inne­bär i sig en snedvriden konkurrens där seriösa fastighetsägare kommer sämre ut.

Det bör med anledning av ovanstående ses över huruvida det är möjligt att införa en ordning där ett fastighetsförvärv ska föregås av en lämplighetsprövning. Den som


utifrån en sådan bedömning anses olämplig utifrån brottsförebyggande kriterier ska kunna nekas köp av bostäder eller lokaler.

Gustaf Lantz (S)

Joakim Sandell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)