Åtgärder för att motverka den naturpåverkan som följer av skarvens utbredning

Motion 2019/20:1118 av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S)

av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skarvens naturpåverkan i syfte att hitta verkningsfulla åtgärder att förbättra situationen för drabbade kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tidigare hade Älvkarleby ett av Europas bästa havsöringsfiske. Detta har genom starkt bidragit till turistnäringen i kommunen. 

Runt år 2000 fångades årligen mellan 200 och 400 havsöringar som vägde fyra kilo eller mer. Efter omfattande antal skarvar i området under senare år fångades förra året 20 stycken öringar i samma storleksklass. Prognosen för 2019 pekar på ännu sämre fångst.

Även kommuner som Tierp och Östhammar är hårt drabbade av skarvens framfart. Inte minst märks det på hur den kustnära miljön delvis förstörts av skarvens framfart. Skarvar kan åsamka stor skada på träd och annan växtlighet vilket hotar såväl naturvärden som ekonomi.

Skarvens utbredning begränsar sig inte enbart till kustzonen, utan förekommer även i sjöar och vattendrag i inlandet. I stora delar av den svenska skärgården är skarven numera en av de vanligaste fågelarterna.

Mellanskarvarna i Europa uppgår till runt 3 miljoner. Bara i Sverige uppgår beståndet till cirka 250 000 individer. En fortsatt ökning av skarv i Sverige kan få förödande konsekvenser för de mest utsatta områdena.

Frågan utgör en av de mer angelägna miljöfrågorna i drabbade kommuner. Det är därför viktigt att regeringen ser över frågan om skarvens utbredning och dess miljöpåverkan i syfte att finna verkningsfulla åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Gustaf Lantz (S)

Sanne Lennström (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)