Resurser till Arbetsmiljöverket

Motion 2019/20:1116 av Peter Persson (S)

av Peter Persson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett effektivt arbetsmiljöarbete och Arbetsmiljöverkets förutsättningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör människor på jobbet i Sverige. Under 2017 dog 55 människor på jobbet enligt Arbetsmiljöverkets statistik om dödsolyckor på arbetet. Ett allt mer pressat klimat på arbetsplatserna medför en risk för arbetsplatsolyckor som i värsta fall kan sluta med dödlig utgång. Varje dödsolycka är en tragedi och ett misslyckande för svensk arbets­marknad, och därför behövs det ett starkare regelverk för bättre arbetsmiljö där arbetet med nollvisionen för dödsolyckor på arbetet utvecklas. 

Arbetsplatsolyckor är samtidigt bara ett av flera arbetsmiljöproblem. Vi ser exempel­vis att anställda inom flertalet LO-yrken har svårt att orka arbeta tills pensionen. För den socialdemokratiskt ledda regeringen under mandatperioden 20142018 var förbättrad arbetsmiljö en centralfråga. För ett tryggt och säkert arbetsliv krävs att regeringen tar problematiken inom arbetslivet på allvar och sätter upp ambitiösa mål för arbetsmiljön tillsammans med arbetsmarknadens parter.

I arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU10 konstateras det att höjda anslag till Arbetsmiljöverket har en stor betydelse för att få till stånd ett effektivt arbets­miljöarbete. Utifrån detta perspektiv är det positivt för arbetsmiljön i Sverige att den socialdemokratiskt ledda regeringen under mandatperioden 20142018 kraftigt ökade anslagen till Arbetsmiljöverket.

Satsningarna på Arbetsmiljöverket under förra mandatperioden var en riktningsför­ändring i arbetsmiljöarbetet och gav Arbetsmiljöverket möjlighet att anställa fler inspek­törer efter att myndigheten tvingats göra kraftiga nedskärningar mellan 2006 och 2014. Under den här perioden försämrades det svenska arbetsmiljöarbetet.

Varje år inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser runt om i Sverige för att synlig­göra arbetsförhållanden och uppmärksamma risker för skador orsakade av arbetsmiljö – ett arbete som är viktigt för att människor inte ska skadas eller slitas ut i förtid på jobbet. De inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför fyller ett dubbelt syfte. För det första möjliggör fler inspektioner ett ökat förebyggande arbetsmiljöarbete på arbets­platserna och stärker medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. För det andra innebär en inspektion krav på att arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön på den arbetsplats som besöks.

För att fortsätta arbetet med att stärka arbetsmiljön är det därför viktigt att förbättra förutsättningarna för förebyggande arbete och tillsynsarbete. De regionala skyddsom­buden behöver dessutom få ökad tillträdesrätt.

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)