Ökad brandberedskap

Motion 2019/20:1089 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brandberedskapen för skogsbränder måste höjas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige behöver se över sin brandbekämpningskapacitet med fler flygplan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Situationen i Sverige under sommaren 2018 med torrt och varmt väder vållade stora problem som i förlängningen kom att äventyra människors egendom och säkerhet. Det är naturligtvis mycket allvarligt att Sverige inte klarade av att skydda sina invånare och landets tillgångar mot stora skador vid bränderna, och detta måste därför med kraft åtgärdas. Sverige måste höja beredskapen och kapaciteten för att bekämpa skogs­bränder.

Situationen som uppstod under sommarens bränder 2018 där både räddningstjänsten och de drabbade i mångt och mycket tvingades invänta hjälp från utlandet är inte accep­tabel.

Beslutsvägarna och beredskapen måste trimmas upp och effektiviseras. Dessutom måste Sverige ha tillgång till en ökad släckningskapacitet från fler egna flygplan som kan sättas in tidigt i arbetet och som snabbt och effektivt kan släcka bränderna för att därmed minska spridningsriskerna.

Sveriges skogar är ryggraden i vår välfärd och det får inte gå förlorat för att vi inte kan släcka bränderna inom rimlig tid.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)