Stärkt integration och aktiv arbetsmarknadspolitik

Motion 2019/20:1086 av Joakim Järrebring (S)

av Joakim Järrebring (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik stärka integrationen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett modernt samhälle med generell välfärdspolitik förutsätter att alla som kan arbeta faktiskt arbetar.

Men, att människor har ett jobb att gå till är inte enbart en förutsättning för vår gemensamma välfärd. Det gör även gott för den enskilde. Få saker är så frihets- och hälsobefrämjande för oss människor som ett eget arbete och en egen försörjning.

En problematik som blir allt mer kännbar är den demografiska utmaning vi står in­för. Den grundar sig i att vi blir allt fler yngre och allt fler äldre – samtidigt som andelen i arbetsför ålder krymper. Detta resulterar i förlängningen i stora utmaningar för både offentliga och privata arbetsgivare att klara kompetensförsörjningen.

En avgörande faktor – tillika en av de viktigaste frågorna vi som land har att hantera – för att möta den demografiska utmaningen är hur pass väl vårt samhälle lyckas ta vara på den arbetskraft som invandrarna representerar.

Integration i arbetslivet är grundläggande för integration i samhället som helhet – det gäller inte minst barnens levnadsvillkor och framtid i det nya landet. Att som barn få se sina föräldrar gå till jobbet kommer enkelt uttryckt att prägla barnets synsätt på vuxen­livet och allt vad det innebär.

Potentialen att öka effektiviteten i arbetet med integration måste bedömas vara mycket hög då det föreligger mycket stora skillnader mellan kommuner när det gäller den tid det tar att slussa in nyanlända i arbete eller utbildning.

Det går inte att nog betona vikten av en aktiv arbetsmarknadspolitik med en rad olika insatser och åtgärder för att stärka inte minst nyanlända kvinnors deltagande i arbetskraften.

Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)