Nedmontering av kopparnätet

Motion 2019/20:1073 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)

av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet i regel finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har antagit en ambitiös bredbandsstrategi där det anges att 98 procent av hushållen senast år 2025 ska ha tillgång till bredband om minst 1Gbit/s, medan resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s. Det är goda ambitioner även om det i dagsläget saknas konkreta handlingsplaner och resurser för att förverkliga målen.

Ett problem i sammanhanget utgör de hushåll som idag har sin telefoni och upp­koppling via kopparnätet och ADSL. I samband med att Skanova monterar ned sina kopparledningar kommer nämligen flera orter att bli utan ADSL och därmed minskar antalet hushåll med bredband. För att undvika detta borde därför Skanovas nedmonte­ring samordnas med fiberutbyggnaden så att hushållen inte blir strandsatta utan telefoni och bredband. Så sker dessvärre inte. Telia menar att det är praktiska skäl som gör att det inte går att ta dessa hänsyn.

Många är dock upprörda över situationen, något som bekräftas av klagomålen till PTS, där de fem vanligaste klagomålen berör omställningen till nya, mer framtidssäkra infrastrukturer. Risken är också stor att klagomålen kommer att öka i antal med tanke på att takten i nedmonteringen av kopparnätet kommer att öka. Enligt uppgift var det ca 21000 abonnemang som var berörda i den första fasen av nedmontering, år 2009–2015, medan takten nu kommer att öka till ca 10000 abonnenter per halvår.

Det är också oroväckande att den statliga myndigheten på området, PTS, inte tycks kunna påverka situationen. Idag finns exempel på platser där Telia till och med har be­slutat att stänga sina nät i förtid, något som PTS säger sig ha försökt avstyra, men utan resultat.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att riksdagen bör ge regeringen i upp­drag att se till att Skanovas nedmontering av kopparnätet samordnas så att telefoni och fiber eller att annat likvärdigt bredband i regel kan erbjudas i området, innan nedmonte­ring sker. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)