Underrättelser från Försäkringskassan

Motion 2019/20:1067 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att ge Försäkringskassan skyldighet att underrätta försäkringsbolag om förändringar av utbetalningar till myndighetens kunder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Försäkringskassan genomför dagligen ett mycket krävande och viktigt arbete. Bl.a. betalar myndigheten ut ersättning till personer som av olika anledningar har fått en tillfällig eller permanent nedsättning av sin arbetsförmåga. Det blir dock allt vanligare att arbetstagare även har kompletterande försäkringar från olika andra försäkringsbolag. Denna ersättning betalas ut efter att försäkringstagaren har kunnat påvisa att nedsatt arbetsförmåga föreligger samt Försäkringskassan även gjort samma bedömning och betalar ut ersättning.

Skulle dock Försäkringskassan vid ett senare tillfälle göra bedömningen att ned­sättning av arbetsförmåga inte föreligger, så slutar myndigheten självfallet att betala ut ersättning. Gentemot de andra försäkringsbolag som också betalar ut ersättning görs dock ingen rapportering om förändrade villkor. Därmed riskerar dessa försäkringsbolag att fortsätta betala ut ersättning ovetande om att Försäkringskassan gjort en ny bedöm­ning och slutat betala ut ersättning.

Problematiken kan enkelt avhjälpas om Försäkringskassan ges skyldighet att meddela andra försäkringsbolag om och när en förändrad bedömning görs avseende utbetalningar till en person. Detta tillvägagångssätt finns idag t.ex. i Norge.


Slutligen bör nämnas att en försäkringstagare har skyldighet att rapportera nya omständigheter till både Försäkringskassan och sina egna försäkringsbolag. Under­låtenhet att göra detta kan leda till rättslig påföljd. Många har dock dålig kunskap om detta, och kontrollerna som genomförs för att upptäcka detta är alltför få. Genom en enkel åtgärd hos Försäkringskassan kan dock problematiken lösas.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)