Bredband i glesbygd

Motion 2019/20:1065 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bredbandsmålet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mer måste göras för att bygga ut bredband på landsbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i sin bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” satt som delmål att 95% av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband på 100 Mbit/s år 2020. Post- och telestyrelsen presenterade emellertid före sommaren en kartläggning som visar att det idag bara är 41 procent av hushållen i glesbygd och 46 procent av dess före­tag som har tillgång till snabbt bredband. Något som också digitaliseringsministern har bekräftat i sitt svar till undertecknad på en skriftlig fråga (2018/19:698) som besvarades i juni 2019. Det är alltså uppenbart att bredbandsstrategins mål sannolikt inte kommer att uppnås. Detta är också något som digitaliseringsministern har tillstått. Det är mycket illa att vi inte har kommit längre.

Mer måste uppenbarligen göras för att leva upp till målet. I synnerhet som den fort­satta nedmonteringen av kopparnätet kommer att påverka flera hushålls och företags bredbandsförsörjning som idag sker via ADSL.

För mindre kommuner är det svårt att mäkta med de stora investeringar som krävs i infrastruktur för fiber eller dylikt. Det är därför oerhört viktigt att regeringen verkar för att medel även fortsättningsvis kan frigöras via exempelvis landsbygdsprogrammet. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)