Strategi för mobiltelefoni

Motion 2019/20:1064 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att en nationell strategi för yttäckning utarbetas och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PTS bör få i uppdrag att följa upp yttäckningen och kvaliteten på röstsamtal med mobil, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Täckningen för taltjänster uppgick i oktober 2017 till drygt 87 procent av Sveriges yta. Mer återstår alltså att göra och en strategi för detta bör läggas fast.

Att politiken lägger fast mål om bredband och telefoni åt alla är en viktig signal för att motverka den pågående urbaniseringen. Regeringar av olika färg har aktivt drivit frågan då det gäller bredband men nu gäller det att mobiltelefonin får samma uppmärk­samhet. Att vi fortfarande har så många och stora vita fläckar där vi helt tappar mobil­täckning vid röstsamtal är helt oacceptabelt och kan de facto äventyra våra liv om vi råkar ut för sjukdom eller olyckor. Men god uppkoppling är dessutom viktigt för före­tagande, tillgänglighet och miljö. I det uppkopplade samhället ändras våra vanor och bland annat arbetet bedrivs på andra premisser. Idag är det till exempel vanligt att människor jobbar under resan till och från arbetet varför det är viktigt att fjärrtåg och kollektivtrafik inte bara kan erbjuda uppkoppling till internet utan också god mobil­täckning för röstsamtal.

För att en strategi för mobiltäckning för röstsamtal ska vara relevant krävs också att det definieras olika nivåer på näten som ska uppnås till olika år. Experter menar att när mobiltelefoner kan börja använda 4G-nätet betyder det också att täckningen för röst­samtal kan förbättras jämfört samtal över 2G och 3G. Det gäller särskilt för de som bor på landet. Post- och telestyrelsen, PTS, bör därför få i uppdrag att följa upp hur yttäck­ningen utvecklas.

Med hänvisning till den nationella strategin som nu finns på bredbandsområdet bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att ta fram en motsvarande nationell strategi för mobiltäckning.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)