Statligt ansvar för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket i Lund

Motion 2019/20:1052 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om man bör se över förutsättningarna för Skissernas museum, Historiska museet och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet som nationella kulturangelägenheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kultur är grunden i ett demokratiskt samhälle och måste därför tillgängliggöras för alla. Kommuner, regioner och stat har olika ansvar och möjligheter att tillgängliggöra kultur för fler. Skissernas museum i Lund är ett unikt museum som idag är direkt underställd rektorsämbetet vid Lunds universitet. Det är ett museum som följer och visar hela den konstnärliga processen och som dessutom har världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. Det finns också ett omfattande bild- och klipparkiv utifrån offentlig konst från både svenska och internationella dagstidningar samt tidskrifter från 1930-talet fram till idag. Detsamma gäller Historiska museet vid Lunds universitet som har till uppgift att utöver att medverka i forskning och grundutbildning ska ta hand om arkeologiska fynd från Skåne samt att berätta för allmänheten om samlingarna. Samma sak gäller universitetsbiblioteket vid Lunds universitet som har ansvar för det nationella reservexemplaret av allt svenskt tryck. Det innebär att Universitetsbiblioteket ska ta emot, bevara och tillhandahålla allt svenskt tryck. Utöver detta tillhandahåller och tillgängliggör biblioteket dessutom en av landets största samlingar av licensierade och fria elektroniska tidskriftsartiklar och e-böcker.

Finansiering för dessa verksamheter sker idag till största del av de anslag som Lunds universitet får för att bedriva utbildning, museerna och biblioteket har en sådan betydelse utifrån sin särart att staten borde ta ett särskilt ansvar för att den finansieras särskilt vid sidan av de medel som universitet blir tilldelade för utbildning. Det ska inte råda någon konkurrens mellan studenternas grundutbildning och bevarandet och ansvaret för så viktiga kulturinstitutioner som Skissernas museum, Historiska museet och universitetsbiblioteket.

Elin Gustafsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)