Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken

Motion 2019/20:1046 av Rikard Larsson (S)

av Rikard Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar. Men kommunerna har allt mer blivit en central part för en fungerande arbetsmarknadspolitik. Inte minst gäller detta kopplat till etableringsuppdraget och integrationsarbetet. Att bekämpa arbetslösheten och att uppnå en hög sysselsättningsgrad bland kommuninvånarna är betydelsefullt både för den enskilde kommunens intäkter men också för att i sin förlängning minska kostnaderna i andra delar av den kommunala verksamheten.

Även om detta är ett politikområde där flera samverkande myndigheter och organisationer måste delta för att resultatet för individen ska bli det bästa finns också en risk för att det blir otydligt vem som tar ansvaret. Men även att kommunerna tar ett ansvar som behöver tas men som skapar olika förutsättningar beroende på att det blir en frivillig uppgift.

När Arbetsförmedlingen och den statliga arbetsmarknadspolitiken nu står inför förändringar, påbörjade och framtida, så bör kommunernas roll i detta analyseras och beaktas. Även om organisationen i kommunerna ser olika ut, och bör se olika ut, så visar bland annat kartläggningar från Sveriges Kommuner och Landsting att samtliga kommuner har kommunala insatser inom arbetsmarknadspolitiken. På många håll är dessa insatser också betydande. Det arbete som görs kommunalt är många gånger avgörande för att arbetsmarknadspolitiken ska fungera bra. Med respekt för finansieringsprincipen bör det ses över vilken roll de kommunala insatserna i arbetsmarknadspolitiken spelar och hur detta arbete kan utvecklas för att förstärka möjligheterna för att fler människor kommer in på arbetsmarknaden. En analys bör också göras av vilken roll kommunerna kan spela i samband med förändringarna inom Arbetsförmedlingens uppdrag.

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)