Tidsplan för införande av individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2019/20:1045 av Elin Gustafsson (S)

av Elin Gustafsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Individualiserad föräldraförsäkring är en av de viktigaste jämställdhetsreformer som en feministisk regering kan genomföra. Dess effekter skulle bidra starkt till att Sverige når de uppsatta jämställdhetsmålen om ett jämställt arbetsliv, att män och kvinnor ska ha samma makt och ges samma möjligheter att forma sina egna liv. Detta eftersom refor­men påverkar både arbetsliv, pensioner och familjesituation. Framsteg görs ständigt på jämställdhetsområdet, mycket tack vare en feministisk regering, men arbetet behöver snabbas på.

Även om uttaget mellan män och kvinnor i dagens föräldraförsäkring har gått sakta framåt är det fortfarande kvinnor som tar ut den största delen, detta oavsett ekonomisk situation. Mönstret är tydligt och är en konsekvens av ett ojämställt samhälle. Dessutom är det fortfarande 2019 ett stort lönegap mellan kvinnor och män, under en hel livstid nästan 3,6 miljoner kr. Ojämställda löner och värderingen av kvinnligt dominerade yrken är en av orsakerna men fördelningen av obetalt hemarbete är en annan stor orsak. Kvinnor är de som i störst utsträckning tar ansvar för det obetalda hemarbetet och tvingas gå ner i arbetstid vid olika tillfällen under ett arbetsliv samtidigt som det är de som i störst utsträckning är hemma vid vård av barn. Därför är reformen om en indivi­dualiserad föräldraförsäkring en helt nödvändig jämställdhetsreform men också en


rättighetsreform för det enskilda barnet. En tidsplan för införandet av denna reform är ett sätt att visa hur den stegvis kan införas med tydlig målsättning att nå ökad jämställd­het i arbetslivet och i samhället.

Elin Gustafsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)