Ändamålsenlig organisation för trafikpolisen

Motion 2019/20:1040 av Pia Nilsson (S)

av Pia Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att polisen har en ändamålsenlig organisation för trafikpolisverksamheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikpolisen fyller en central funktion för att skapa ordning och reda på våra svenska vägar. Att vara trafikpolis är en komplicerad och krävande tjänst som kräver bred ämneskunskap som vanligtvis tar flera år att arbeta upp. Inom trafikpolisens område ryms alltifrån att säkerställa att nollvisionens delmål nås till att kontrollera att den lastbilstrafik som rullar på våra vägar uppfyller EU-reglerna om cabotage.

Antalet trafikpoliser har under de senaste decennierna minskat kraftigt. I början av 1980-talet fanns ca 1 500 trafikpoliser. Idag är antalet ca 350 samt ett 50-tal bilinspektörer. Vi konstaterar att antalet trafikpoliser även i Västmanland följer denna negativa trend.

Ett lyckat effektiviseringsarbete, genom exempelvis införandet av fartkameror, har gjort att vi har kunnat ha fortsatt säkra vägar i Sverige trots allt färre trafikpoliser.

Hastighetskameror kan däremot inte ersätta trafikpolisernas kontroll av den tunga yrkestrafiken, efterlevnaden av EU:s cabotageregler eller kontrollen av kör- och vilotider.

Inom åkeribranschen finns en mängd oseriösa företag som struntar i schysta villkor och en säker arbetsmiljö men som konkurrerar på samma marknad som seriösa åkeriföretag där goda villkor och ett stort säkerhetstänk är norm. Vi ser att många chaufförer anställs till svältlöner och hur regler bryts. Detta är både en trafik- och arbetsmiljöfara.

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan den tillträdde 2014 gett polisen ökade befogenheter inom yrkestrafikområdet. Möjligheter till klampning och införandet av en hög sanktionsavgift mot de som bryter mot våra lagar och regler har införts.

I budgetpropositionen 2017 tillfördes extra medel till Polismyndigheten för att bland annat förbättra insatserna när det gäller kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon.

Att skapa bättre ordning och reda i yrkestrafiken är en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater. Den osunda konkurrensen ska bort, för i Sverige ska schysta villkor och ordning och reda gälla, såväl på vägarna som i resten av samhället.

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)