Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen

Motion 2019/20:1039 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)

av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbättra energiförsörjningen i Mälardalen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att skapa ett starkare samhälle behöver Sverige ett konkurrenskraftigt näringsliv, byggt såväl på stora exportföretag som på små och medelstora företag. Vi socialdemo­krater vill ta vara på växtkraften i entreprenörskap och småföretagande och vi vill stärka näringslivsklimatet så att befintliga företag och potentiella nya företag kan växa, expor­tera och anställa fler. För att det ska lyckas behöver samhället tillhandahålla nödvändig infrastruktur och energi.

Det är positivt att vi har en blocköverskridande energiöverenskommelse som utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. När det gäller lokal elproduktion så är det positivt att regeringen i höstbudgeten aviserat att flera länsstyrelser, bland annat Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland, kommer få i uppdrag att ur ett lokalt och regionalt perspektiv kartlägga och analysera elsituationen i respektive region.

I Västmanland har vi många världsledande företag och har på senare tid fått flera nya, stora etableringar i vår region. Det är glädjande och något vi vill fortsätta att ut­veckla. För att fortsätta ha ett starkt näringsliv med nya och växande företag behöver vi kunna erbjuda god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Sverige ska ha en god tillgång till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Dessvärre befinner sig Västmanland och övriga Mälardalen i en situation där vi under de närmaste 10 åren kommer ha svårt att tillgodose nya energikrävande verksam­heter i eller i närheten av Västerås med tillräcklig el. Energiförsörjningen är inte till­räckligt god för det. Det hämmar tillväxten och kan omöjliggöra viktiga etableringar och fler arbetstillfällen. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för Västmanland och Mälarda­len gällande denna typ av verksamhet från nationella och internationella investerare, vil­ket innebär missade möjligheter för regionen och nationen.

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin. Vi vill att ännu fler företag ska kunna etablera sig i vår region, ta del av den dynamik, kompetens och infrastruktur som finns och bidra med än fler arbetstillfällen och inno­vationskraft. Energitillgången i Mälardalen behöver förbättras så att fler viktiga före­tagsetableringar kan bli verklighet i Västmanland.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)