Gotlandstrafiken

Motion 2019/20:1035 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för hur Gotlandstrafiken kan behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snabba och effektiva transporter med färja till och från Gotland är avgörande för den gotländska ekonomin och tillväxten. Den bastrafik som idag bedrivs i regi av Rederi AB Gotland, med turerna Visby–Oskarshamn respektive Visby–Nynäshamn, är grundläg­gande för en fortsatt positiv utveckling för regionen.

Det nuvarande trafiksystemet har bidragit till en kraftig ökning av antalet passage­rare och transporterat gods – något som ger högst gynnsamma effekter både för närings­livet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet. Sedan början av 2000-talet har gotlän­ningarna fördubblat sitt resande med färjetrafiken, detta som en direkt effekt av snab­bare överfartstider och bekvämare avgångs- och ankomsttider.

Resandet med färja till och från Gotland måste ges trafikmässiga förutsättningar att hålla en god nivå över hela året. Särskilt under sommarmånaderna, när antalet resenärer ökar kraftigt, måste trafiksystemet vara anpassningsbart för att kunna ge den för Got­land viktiga besöksnäringen möjligheter att växa och utvecklas. Snabba överfartstider, med god turtäthet, och flexibla förutsättningar för både godstrafik och passagerartrafik måste således bibehållas under hela året för att Gotlands huvudtrafikled ska vara kon­kurrenskraftig. Därtill måste färjetrafiken bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt så att biljettpriset för passagerartrafik, och fraktpriset för godstrafik, hålls på en rimlig nivå.

Våren 2014 blev ett nytt avtal för färjetrafiken klart. Avtalet, som gäller från 2017 till 2027, anger villkoren för den trafik som Rederi AB Gotland bedriver efter upphandling av Trafikverket. Det är av största vikt att staten genom Trafikverket noga följer hur av­talsperioden har börjat och hur den utvecklas löpande under de kommande tio åren. För att Gotland ska ges fortsatt goda möjligheter till tillväxt och utveckling måste en färje­trafik enligt avtalets lägstanivå fortsättningsvis bibehållas.

Därför är det också av yttersta vikt att regeringen i fortsättningen behandlar färjetra­fiken till Gotland som en del av den nationella infrastrukturen, då färjetrafiken inte kan betraktas som ett komplement till andra färdmedel utan snarare som en oumbärlig hu­vudtrafikled mellan Gotland och fastlandet. Att färjetrafiken ska betraktas som en del av det nationella trafiksystemet är ett synsätt som delas bland annat av Trafikanalys, som i en rapport (Användning och styrning av anslaget till trafikavtal, Rapport 2012:5) anger att Gotlandstrafiken bör ses som en ersättning för en fast förbindelse och metodmässigt hanteras som andra infrastrukturfrågor. Enligt Trafikanalys bör Gotlandstrafiken även behandlas i linje med övriga insatser för att stärka Sveriges infrastruktur, i den me­ningen att Gotlandstrafiken fungerar som en ersättning för en broförbindelse.

Att färjetrafiken ges långsiktiga villkor är därför av yttersta vikt. Gotlandstrafiken ska betraktas som en del av det nationella trafiksystemet, och staten bör tydliggöra sitt ansvar för att Gotland effektivt binds samman med resten av Sverige.

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)