Utvärdering av kassaregisterlagen

Motion 2019/20:1033 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att göra en översyn och utvärdering av kassaregisterlagen och ta hänsyn till de problem som beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheten att utfärda tillfälliga undantag för de företag som har de problem som beskrivs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från och med den 1 januari 2014 är svenskregistrerade torg- och marknadshandlare skyldiga att använda kassaregister. Förändringen hade som syfte att skapa lika villkor inom kontantbranschen. Syftet med lagen byggde sålunda på en rimlig utgångspunkt. Det teoretiska anslaget visade sig tyvärr inte fungera omsatt i praktiken. Redan initialt gavs signaler från företagare inom torg- och marknadshandel att det fanns inbyggd problematik som lagstiftare av olika anledningar förbisett. Ett stort problem var och är fortsatt att funktionella kassaregister, det vill säga register av den art som fungerar utan nätåtkomst, tål hårda väderomslag och samtidigt uppfyller garanti och försäkringsskydd, inte finns att köpa. Själva utgångspunkten att lagen faktiskt skall gå att följa är således satt ur spel.

Extra bekymmersamt är detta då lagstiftare i förarbeten till lagen informerades om att det fanns kassaregister att köpa till en rimlig kostnad. Problemet är att rättstillämp­ande myndighet, Skatteverket, i sin dialog med remissyttrande aktör bortsåg från den relevanta frågan om dessa apparater var godkända för utomhusbruk. Den frågan ställdes aldrig enligt uppgift från den aktuella remissinstansen, Kassaregisterrådet. Svaret på de problemytor som i och med detta skapats har från Skatteverkets sida varit att försäljarna så gott det går får skydda sina apparater. I en interpellationsdebatt i kammaren menade finansminister Magdalena Andersson att lagen fungerar bra när det är vackert väder. Ett annat problem som finns är att de som är ålagda att använda kassaregistret i flera fall kan sakna såväl nätuppkoppling som elström. Detta har gjort att lagen kan äventyra verksamhet som ligger långt ut på landsbygden eller glesbygden. Här behöver man hitta en ny lösning för detta så att inte dessa företag tvingas lägga ner. Myndighetens hård­föra linje i kombination med en lag som inte går att följa har orsakat stor oro hos torg- och marknadsförsäljarna och hos företag i vår glesbygd. Vi ser nu konsekvenserna av detta. Flera marknader och företag kan tvingas lägga ned. En central del av det svenska kulturarvet tynar sakta bort. Kassaregisterlagen bör med detta som utgångspunkt ses över skyndsamt. Så länge denna översyn pågår bör regeringen se över möjligheten att införa tillfälliga undantag för drabbade företag.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)