Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2019/20:1025 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja hönsägg till detaljhandlare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som sorterats efter vikt och kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som tvättats och rengjorts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser en ökad efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. Konsumenternas ökade medvetenhet ställer krav både butikers sortiment och på lagar och regelverk som inte ännu hunnit anpassas till nya konsumentmönster.

Det kanske mest utbredda lokalproducerade livsmedlet är ägg från höns eller andra fjäderfän då allt fler håller höns som en del av en självförsörjande och hållbar livsstil. Regelverket kring försäljning av privatpersoners överskott av ägg försvårar dock för konsumenter att ta del av produkten då försäljning av hönsägg inte är tillåtet till detaljhandel utan att vara registrerad primärproducent.

För att fler ska kunna ta del av hönsägg som är producerade av privatpersoner, som ofta håller sina djur på ett sätt som är betydligt bättre än de minimikrav som djurskydds­reglerna föreskriver, bör privatpersoner få sälja sina hönsägg även till lokala detalj­handlare.

Vidare bör ägg som säljs av privatpersoner även få lov att sorteras på vikt och


kvalité samt rengöras. Detta bör vara en självklarhet för att ge privatpersoner en chans att på lika villkor konkurrera med större producenter.

Helena Antoni (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)