Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2019/20:1025 av Helena Antoni (M)

av Helena Antoni (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja hönsägg till detaljhandlare och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som sorterats efter vikt och kvalitet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta privatpersoner att sälja ägg som tvättats och rengjorts och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser en ökad efterfrågan på lokalt producerade livsmedel. Konsumenternas ökade medvetenhet ställer krav på både butikers sortiment, men även på lagar och regelverk som inte ännu hunnit anpassa sig till nya konsumentmönster.

Det kanske mest utbredda lokalproducerade livsmedel är ägg från höns eller andra fjäderfä då allt fler håller höns som en del av en självförsörjande och hållbar livsstil. Regelverket kring försäljning av privatpersoners överskott av ägg försvårar dock för konsumenter att ta del av produkten då försäljning av hönsägg inte är tillåtet till detaljhandel utan att vara registrerad primärproducent.

För att fler ska kunna ta del av hönsägg som är producerade av privatpersoner, som ofta håller sina djur på ett sätt som ofta är betydligt bättre än de minimikrav som djurskyddsreglerna föreskriver, bör privatpersoner få sälja sina hönsägg även till lokala detaljhandlare.

Vidare bör ägg som säljs av privatpersoner även få lov att sorteras på vikt och kvalité samt rengöras. Detta bör vara en självklarhet för att ge privatpersoner en chans att på lika villkor konkurrera med större producenter.

Helena Antoni (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (3)