Öka tillgången på vildsvinskött

Motion 2019/20:1023 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla handeln med vildsvinskött direkt mellan jägare och konsument och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns få vilda djur som ställer till det så mycket i naturen, trafiken och för lantbruket som vildsvin just nu. Stammen har på senare år exploderat och sprider sig norrut över Sverige. Milda vintrar, lågt jakttryck och god tillgång till föda har varit bidragande orsaker till ökningen.

För att få ner stammen måste jakten på vildsvin öka och trots att det finns få djur som har så generösa jakttider som just vildsvin så jagas det för lite. Samtidigt finns en stor efterfrågan på viltkött hos privatpersoner som skulle vilja köpa ett gott och klimatsmart kött men inte har tillgången.

Ett sätt att få ut mer lagligt kött på marknaden är att underlätta för jägaren att sälja direkt till konsument. Ett hinder idag är bristen på vilthanteringsanläggningar runt om i Sverige och kostnaden för att transportera och hantera sitt vilt blir större än förtjänsten av att sälja köttet. En god jägare jagar inte mer än denna själv äter upp och vildsvinen ökar under tiden i en takt som överstiger jaktuttaget.

Förslaget om att låta jägaren sälja direkt till konsument har diskuterats och debatterats i riksdagen tidigare och ett tillkännagivande kom till stånd under förra mandatperioden. Trots detta har förslaget inte blivit verklighet och under tiden växer vildsvinsstammen.

Fler åkrar och trädgårdar blir obrukbara, skogsägare får sina nyplanteringar uppbökade och fler vildsvinsrelaterade olyckor sker i trafiken. Vildsvinsstammen måste minska.

Idag är det enkelt och relativt billigt att göra ett trikintest på ett djur och möjligheten till utbildning i livsmedelshygien erbjuds runt om i landet och på nätet. Det går att få ned vildsvinsstammen och samtidigt få mer klimatsmart kött på marknaden om bara viljan finns.

Åsa Coenraads (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)