Fortsatt ombyggnation av väg 26/47

Motion 2019/20:1021 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigarelägga en fortsättning av ombyggnationen av riksväg 26/47 för att skydda trafikanterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 26/47 är en viktig regional väg för långväga trafik och godsflöden, men också pendlingsväg mellan exempelvis Mullsjö och Jönköping och Mullsjö och Falköping. Vägen är utpekad i den regionala transportplanen som ett viktigt stråk och trafikeras av fler än 4000 fordon per dygn. Samtidigt är den i stort behov av åtgärder. Det har genom åren skett en mängd allvarliga olyckor på vägen, även flera dödsolyckor, och den har därför i folkmun fått öknamnet ”Dödens väg”.

Sträckan mellan Månseryd och Mullsjö har mellan 2017 och 2019 genomgått en efterlängtad och omfattande ombyggnation och i augusti 2019 stod den nya motor­trafikleden äntligen klar. Invånarna i Mullsjö kommun som pendlar till Jönköping och övriga som färdas på den delen av vägen kan nu njuta av en rak och fin väg med breda, separerade körfält, goda omkörningsmöjligheter och viltstängsel. Detta har inte bara ökat trafiksäkerheten utan det kommer också bidra till utvecklingen i området.

Väg 26/47 slutar dock inte i Mullsjö tätort utan fortsätter till kommunens andra tätort Sandhem och sedan vidare till Slättäng där den delar sig. Den här sträckan är en riktig flaskhals då tre vägar från Jönköping, Habo och Bottnaryd i söder och två vägar från Skövde och Falköping i norr ska samsas på en enda smal och kurvig väg, utan vare sig mitträcken, säkra avfarter eller viltstängsel. Vägen är eftersatt och fortfarande i stort behov av upprustning. Totalt under de senaste tio åren har det inträffat 57 olyckor på denna 18 km korta sträcka, varav två med dödlig utgång. Trafikverket har förvisso inlett ett arbete för att fortsätta arbetet med vägen norr om Mullsjö men det är än så länge bara på planeringsstadiet och ligger först för år 2027. Trafikverket har även tillsammans med Mullsjö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan Mullsjö–Slättäng. Sträckan föreslås i huvudsak byggas om till två-plus-ett-väg med undantag för några enstaka sträckor ett-plus-ett, med mittseparering och viltstängsel utmed vägen. Has­tighetshöjning föreslås till 100 km/h. En gång- och cykelbana skulle byggas mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm. Ombyggnationen beräknas kosta cirka 171 miljoner kronor, en förhållandevis liten summa med tanke på nyttan av att säkra upp denna farliga vägsträcka.

Det är angeläget att sträckan prioriteras och tidigareläggs i framtagandet av den nationella planen eftersom ombyggnationen av andra delar av vägen nu kommer göra att kapaciteten ökar och därmed troligtvis också trafiken. Men framförallt bör en tidigare­läggning ske för att upprätthålla nollvisionen, säkerställa en trygg färdväg för pendlare, godstrafik och övriga och för att förhindra att fler allvarliga olyckor sker.

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)