Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2019/20:1020 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett slopat stöd till sockerproduktion för livsmedelsändamål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns inga hälsovinster med att äta tillsatt socker. Tvärtom kan en hög konsumtion av socker leda till olika sjukdomar såsom diabetes, psykisk ohälsa, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt.

många som vart femte barn i Sverige lider av övervikt eller fetma. Barn med fetma utvecklar ofta insulinresistens, blodfettrubbningar och leverpåverkan. Detta kan leda till följdsjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar redan i unga år. Det råder tyvärr ingen tvekan om att vi nu måste betrakta barn- och ungdomsfetma som en ny folksjukdom.

Enligt information från Jordbruksverket var den prognostiserade sockerproduktionen för 2017–2018 21,1 miljoner ton totalt i EU varav 306906 ton i Sverige. När den gemensamma jordbrukspolitiken reformerades 2013 kom Europaparlamentet och medlemsländerna överens om att de tidigare sockerkvoterna skulle avskaffas, vilket också skedde den 1 oktober 2017. Produktionen har efter kvoternas borttagande ökat kraftigt.

Eftersom vi vet att socker är skadligt för oss och orsakar sjukdomar och psykisk ohälsa är det såklart orimligt att offentliga medel används för att subventionera sockerproduktion. 

Det är därför vår mening att Sverige, genom EU, ska verka för att avskaffa dagens stöd till producenter som producerar socker för livsmedelsändamål.

Angelica Lundberg (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)