Livslångt lärande och stärkt omställningsförmåga

Motion 2019/20:1007 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om omställning och livslångt lärande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snabb teknisk utveckling kräver ett mer flexibelt utbildningssystem. Många företag och offentliga verksamheter uppger att de har allt svårare att hitta rätt kunskap och kompetens till sina tjänster, samtidigt som behovet av att vidareutbilda redan anställda ökar. Digitalisering och robotisering gör att förändringarna på arbetsmarknaden går allt snabbare. Sveriges förmåga att kunna konkurrera med kunskap och kompetens på en allt mer globaliserad marknad är beroende av att människor i vårt land kan ställa om flera gånger under ett arbetsliv och att vi har ett utbildnings- och studiefinansieringssystem som möjliggör livslångt lärande.

Människors vilja och möjlighet att studera är beroende av att utbildning är tillgängligt och kan erbjudas på fler och mer flexibla sätt. Det kan handla om deltid och distans för att du ska kunna kombinera arbete och studier eller genom fler korta utbildningar och kurser både på gymnasie- och högskolenivå. Även yrkeshögskolans kurser bör i större utsträckning kunna läsas utan att delta i ett helt program.

För att göra utbildning mer tillgängligt bör alla utbildningsformer stödja kompetens-utveckling och livslångt lärande. Här behöver det övervägas om universiteten och högskolornas finansieringssystem ska ses över för att möjliggöra detta, men också huruvida universitet och högskolor behöver öppnas upp för att göra utbildning tillgängligt för fler genom organisation, resurstilldelning och antagningskrav. Möjligheten att läsa en yrkesutbildning i olika åldrar behöver öka för att förbättra omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

Validering och kartläggning av individers kunskap och kompetens är viktigt för att bygga på och möjliggöra steg vidare i utbildningssystemet och till nytt arbete. Därför behöver valideringsinsatser vara enkla, standardiserade och tillgängliga i hela landet.

En annan fråga som behöver belysas i sammanhanget är studiefinansiering för individen. När kunskaps- och kompetenskraven snabbt förändras, behöver våra studiemedelssystem reformeras så att de upplevs ge möjligheter till omställning och vidareutbildning. Hela samhället är beroende av att omställningen fungerar – företag, staten och individen. Då är det inte rimligt att det enbart är individen som tar det ekonomiska ansvaret genom studielån. Det viktigt att alla parter tar ansvar för studiefinansieringen.

Att ta steget till att delta i även kortare utbildning eller kurs kan av studieovana upplevas som enormt. Därför krävs det fler insatser än ekonomiska för att motivera dessa individer som många gånger är de som kommer vara i störst behov av att fylla på med nya kunskaper för att fortsatt vara attraktiv på arbetsmarknaden. Folkbildningen kan spela en viktig roll för att motivera och riva upplevda hinder för att delta i vidareutbildning och kompetensutveckling.

Livslångt lärande och bättre omställningsförmåga på arbetsmarknaden är förutsättningar för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Detta kräver ett reformerat utbildningssystem.

Johanna Haraldsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)