Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2019/20:1006 av Johanna Haraldsson (S)

av Johanna Haraldsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utbyggnaden av barnomsorgen är och var en viktig del av det svenska välfärdsbygget. Till följd av detta har sysselsättningsgraden bland kvinnor kunnat öka till en av de högsta nivåerna i världen, även om kvinnor i Sverige fortfarande har en lägre sysselsätt­ningsgrad än män.

Idag är tillgången till förskola i det närmsta en självklarhet för de flesta småbarns­föräldrar och lagen är tydlig med att ingen ska behöva stå i kö en oskälig tid för att få en plats för sitt barn. Däremot saknas lika tydlig reglering och tillämpning av att tillgång till barnomsorg även ska gälla de barn vars föräldrar arbetar på obekväma tider. När tillgången till barnomsorg på obekväm arbetstid inte är tillräcklig så får det oönskade konsekvenser för såväl sysselsättningen som jämställdheten.

Brist på barnomsorg på kvällar och andra obekväma arbetstider medför att framförallt kvinnor går ned i arbetstid, vilket ytterligare bidrar till ett ojämställt arbetsliv. Många får också försöka få ihop livet på annat sätt för att kunna kombinera jobb och familj, exempelvis genom att förlita sig på släkt och vänner. Men för många finns inte heller det alternativet. Särskilt svårt kan det bli för ensamstående föräldrar.

Det bör övervägas om det inte behövs en översyn av hur en tydligare reglering av kommunernas ansvar för att tillhandahålla barnomsorg på obekväm arbetstid skulle kunna se ut. Regeringen bör överväga att genomföra en översyn och i samband med


denna också betänka hur det ökade ekonomiska åtagande som det utvidgade ansvaret skulle kunna medföra lämpligen skulle kunna fördelas mellan stat och kommun.

Johanna Haraldsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)