Gotländsk reservhamn

Motion 2019/20:1001 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att genom en reservhamn säkra Gotlands grundläggande försörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Visby hamn är idag den enda hamn som kan användas för färjetrafiken till och från Gotland. När Gotlandsfärjorna på grund av oväder inte kan lägga till i hamnen finns inget alternativ. En fartygsolycka eller ett oljeutsläpp skulle få stora konsekvenser för Gotlands tillgänglighet. Utan Visby hamn omöjliggörs transport av fordon, gods och resenärer i båda riktningar. Ifråga om livsmedelsförsörjning fungerar Gotland i tre dygn, sedan blir det snabbt kritiskt. Gotland är i oomtvistligt behov av en reservhamn.

Gotland måste ha goda, säkra och tillgängliga färjeförbindelser till och från Gotland. Färjetrafiken är att jämföra med landsvägen. För gods och persontrafik är det viktigt med snabba överfarter och en rimlig prisbild. Avsaknaden av en reservhamn för färjetrafiken medför att om något skulle inträffa i Visby hamn finns idag ingen annan hamn på Gotland där dagens färjor kan angöra för att lasta och lossa. Ett utsläpp vid oljekajen eller ett haveri i hamninloppet stänger hamnen under flera dygn, vilket till exempel skapar omfattande problem för mängder av företag som är beroende av dagliga varuleveranser.

Frågan om reservhamn finns reglerad i ett hamnavtal från 1970-talet där det står att Kappelshamn utgör reservhamn för Gotlandstrafiken. Investeringar i form av klack eller muddring vore dock av nöden för att någon av de befintliga gotländska hamnarna skulle kunna komma ifråga som reservhamn. Något aktuellt avtal om reservhamn föreligger inte.

Den gotländska befolkningen liksom det gotländska näringslivet måste kunna lita till att trafiken fungerar oavsett väder eller andra omständigheter. Det finns sedan tidigare såväl från riksdagen som från regeringen uttalat att staten har ett ansvar för att det finns fungerande transporter i hela landet och i detta skall inte Gotland ges sämre förut­sättningar än övriga landet.

Det är inte långsiktigt hållbart att Gotland står utan reservhamn. En fungerande lösning engagerar rimligen alla med intresse i att Sverige hänger ihop och i alla delar är tillgängligt. Tillgång till gotländsk reservhamn är också en fråga av vikt för ett funge­rande svenskt totalförsvar. Sett till det säkerhetspolitiska läget och pågående upprust­ning av försvaret på Gotland, är det inte oviktigt ur beredskapssynpunkt att Gotland kan fungera även i händelse av allvarlig incident i Visby hamn.

Med detta bör det ligga i statens intresse att det på Gotland finns en väl fungerande gotländsk reservhamn i det fall Visby hamn sätts ur funktion.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)