Digitalisering

Motion 2019/20:1000 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera fortsatta insatser för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jag representerar Gotland, ett län där fiberutbyggnaden varit en framgångssaga. Det har gått relativt fort och anslutningsgraden har varit mycket hög. Det har funnits en konsensus om att prioriteringen av fiberutbyggnad varit helt oundgänglig, sett till möjligheterna att ytterligare förstärka möjligheterna att bo, leva och verka runt om i hela länet. Ambitionsnivån känns säkert igen; självklart ska digitaliseringen vara människans vän och göra att hela Sverige knyts samman. Därför är det angeläget att inte vila på hanen, utan prioritera insatser som medger fortsatt högt tempo och därmed ett Sverige och därmed ett Gotland i framkant. Följande insatser bör prioriteras framgent:

  • Robustheten bör öka (d.v.s. möjligheten att gå alternativa vägar med en signal, vilket också främjar stabilitet och förutsättningar att bygga ut mobilnätet – det i sig en trygghetsfråga sett till utvecklingen av t.ex. vård- och omsorgstjänster).
  • Trots högt tempo och offentliga incitament, finns det fortfarande hushåll som står utanför digitaliseringen, som helt enkelt inte mäktat med utgiften/investeringen. I akt och mening att hålla samman landet också ifråga om denna oundgängliga infra­struktur, bör insatser övervägas för att utjämna klasskillnader och inkludera alla i digitaliseringens möjligheter.
  • Förtätningen bör fortsätta, med mål att ständigt öka anslutningsgraden. Det tarvar en ”andra våg” från ansvariga myndigheter, i syfte att knyta ihop län och land, och göra anslutningen attraktiv och ekonomiskt realistisk för fler. Inte minst skulle också förtätningen främja användningen av stadigt mer avancerade vård- och omsorgs­tjänster.
  • Ökat statligt ansvar för digitalisering av offentlig sektor; i syfte att säkra jämlik tillgång i hela landet till tjänster från det offentliga, måste det övergripande ansvaret för krav på t.ex. nätens kvalité tas på statlig nivå och inte per enskild kommun eller landsting. 
  • Satsningen på AI i t.ex. vård och omsorg måste göras ännu mer strategisk, för att främja såväl sammanhållning som bättre arbetsmiljö och säkra attraktiva, goda arbets- och boendemiljöer i hela landet, där en av våra främsta resurser – det mänskliga mötet – kan få det utrymme det förtjänar när AI används strategiskt, i syfte att optimera våra gemensamma verksamheter.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)