Polisens roll vid räddningsinsatser

Motion 2018/19:976 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens uppgifter och befogenheter gentemot allmänheten vid räddningsinsatser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under ett flertal år har vi sett en utveckling där allmänheten vid olyckor och incidenter av olika slag har uppträtt på ett sådant sätt som har försvårat och försenat insatser från polis samt sjukvårds- och räddningspersonal. Det rör sig främst om att uppehålla sig vid olycksplatser för att få en skymt av vad som pågår och ofta också dokumentera olyckan eller incidenten genom fotografering samt film- och ljudupptagning. Detta är problematiskt på fler sätt. Dels är det problematiskt ur ett integritetsperspektiv där den enskilda är i en svårt utsatt position efter en olycka och det kan även röra sig om dödsfall som inträffat där kvarlevor dokumenteras på ett kränkande sätt. Det är även problematiskt när polisen och andra måste lägga resurser på att hålla allmänheten på avstånd från olycksplatsen. Allt oftare har det därutöver uppstått situationer där polismans uppmaningar att allmänheten ska skingras eller backa ignoreras eller aktivt ifrågasätts och motverkas. Detta är självfallet inte acceptabelt beteende som måste förebyggas och i förekommande fall direkt avhjälpas.

Polisen bör få i uppgift och ges befogenheter att med det våld som uppgiften kräver avvisa personer från platsen som försvårar räddningsinsatser eller på ett kränkande sätt dokumenterar skadade eller döda personer i anslutning till en räddningsinsats. Polisen bör också få i uppdrag och ges befogenheter att beslagta utrustning som används för dokumentationen i syfte att radera eventuell dokumentation av olyckan som kan vara kränkande för den/de drabbade.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)