Bättre stöd till äldre när det gäller att hantera det digitala samhället

Motion 2018/19:972 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av ett bättre stöd till äldre när det gäller att klara av det digitala samhällets olika funktioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Digitaliseringen av den offentliga sektorn liksom inom annan service går allt fortare för att effektivisera verksamheterna och öka servicen till medborgarna. I stort sett alla myndigheter kommunicerar över internet och kravet ökar på medborgarna att själva gå in och uträtta sina ärenden. Alla banker kräver internet för betalningar, inom sjukvården kommer digitala vården snabbt.

Tyvärr riskerar en stor grupp äldre hamna i ett nytt utanförskap, när man inte klarar av den nya tekniken. Så många som 20procent, alltså var femte, säger sig stängas ute från den service som ges, då de helt saknar de apparater som krävs. Det blir cirka 400000 individer. Det kan till exempel bli svårare att resa, utöva fritidsaktiveter och umgås för den som inte har tillgång till tekniken. När gamla, analoga system försvinner alltmer kan det kännas oöverstigligt att ta sig in i det digitala samhället, och det gör att allt fler möjligheter till ett rikt och roligt liv försvinner,

Ju äldre man är, ju mer ökar risken för att stängas ute och känna sig otillräcklig. Självklart är det en generationsfråga och i framtiden troligen ett övergående problem, men det minskar inte behovet av stöd till de som behöver det nu. För ganska lång tid framöver kommer det finnas äldre, kanske även andra, som saknar eller har svårt att använda digital teknik. Med åren blir det svårare lära sig nytt och de ekonomiska resurserna att köpa dator, internet eller smartphone är inte obegränsade i denna grupp.

Äldreorganisationer av olika slag, såsom Senior Net betyder mycket och är ett föredömligt exempel. Där äldre fortbildas och kunskaper hålls levande. Men frivilliga krafter räcker inte för att klara den stora utmaning det är att alla medborgare ska få rätt till samma information och stöd. Digitalt utanförskap riskerar även socialt utanförskap.

Det krävs en politisk strategi och stöd från samhället för att klara den digitalisering vi har och står inför.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)