En förstärkt och mer effektiv polis

Motion 2018/19:960 av Margareta Cederfelt (M)

av Margareta Cederfelt (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förstärkt och mer effektiv polis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige skall vara ett tryggt och säkert land att leva i för alla. I delar av Sverige växer ett nytt utanförskap fram med ökad otrygghet och sociala problem som följd. Denna negativa utveckling får aldrig accepteras.

Naturligtvis behövs insatser inom ett flertal områden för att bryta den negativa utvecklingen med ökat utanförskap. Den här motionen fokuserar på ett av dessa områden – arbetet med att bekämpa den ökade brottsligheten.

Säkerheten för medborgarna måste garanteras här och nu, det vill säga på plats. För detta behövs fler poliser i yttre tjänst. Exempel på viktiga områden är säkerheten för boende och näringsidkare. Personal verksam inom utryckningsverksamhet såsom brandkår och hälso- och sjukvård men också polis måste kunna garanteras säkerhet vid uttryckning.

Det lokala perspektivet behöver i allra högsta grad iakttas vid planering av verksamhet. Ett exempel på detta är det planerade polishuset i Rinkeby där byggstarten sköts på framtiden och beräknas vara på plats hösten 2019 trots att det skulle ha varit i drift sommaren 2017. Denna hantering av en viktig fråga för ökad trygghet i området är inte rimlig.

Ytterligare ett område som behöver prioriteras är införande av jourdomstolar med möjlighet att snabbt utreda och utfärda domar. Med jourdomstolar ökar tydligheten mellan brott och straff. Självklart skall det ställas krav på att jourdomstolarna arbetar på ett rättssäkert sätt och direktiv om vilka brott som är möjliga att hantera inom dessa måste utarbetas och vara tydliga. På sikt bör det också inrättas nya särskilda ungdomsdomstolar.

Svensk polis står inför stora utmaningar såväl idag som i framtiden med höga krav på kapacitet och förmåga.

Polisen behöver förstärkas och en mer effektiv och lokalt närvarande polis säkerställas liksom en polis med kapacitet att utreda fler brott. En förutsättning för samhällets möjlighet att upprätthålla lag och ordning, att garantera medborgarna säkerhet, är att det anställs fler poliser. Det behövs även fler civilanställda inom polisens verksamhetsområde. Med fler civilanställda får polisen ökad möjlighet att vara närvarande i samhället.

Polistätheten i Sverige behöver öka och antalet poliser öka till att motsvara den nivå som råder i våra grannländer. För att få fler poliser är det inte tillräckligt med att öka nyrekryteringen utan det måste också bedrivas ett aktivt arbete för att befintliga poliser skall välja att stanna kvar i yrket och även att arbeta i de områden där det råder hög grad av kriminalitet. Därtill behöver ledarskapet inom polisen utvecklas och krav på kompetens ställas på ledarskapet från lägsta till högsta nivå.

Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)