Förtur för jurister med språkkunskaper

Motion 2018/19:906 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de jurister som besitter språkkunskaper nog för att även vara auktoriserade tolkar ska få företräde vid förordnande av offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra allmänna ombud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är av stor vikt att enskilda som inte behärskar det svenska språket får en rättssäker process och att de har möjlighet att förbereda sig tillsammans med ett ombud de kan kommunicera med. Tillgången på tolkar av tillräckligt god kvalitet är ofta begränsad och ersättning för tolkkostnader kan bli hög i längden. Det vore därför att föredra om domstolar eller myndigheter som utser ombud, finansierade med skattemedel, som utöver att uppfylla kraven på juridiskt kunnande även besitter språkkompetens på hög nivå prioriterar dessa före ombud som inte har språkkunskaper. Det skulle kunna ske genom att det när önskemål saknas från den enskilda helt enkelt i första hand utses ombud bland de som kan visa att de även uppfyller kraven som auktoriserade tolkar. Det finns dock säkerligen flera andra rättssäkerhetsaspekter att ta hänsyn till varför frågan bör utredas noga innan regeringen återkommer till riksdagen med förslag.

Givetvis ska separat tolk förordnas för muntligt sammanträde/förhandling så att ombudet där kan fokusera på att vara ombud och inte samtidigt ska behöva tolka, och att myndigheten eller domstolen kan lita på en tolk som inte är ombud för den enskilda. Genom att det oftare finns fler närvarande som kan både svenska och det andra språket finns det skäl att tro att risken för felöversättningar minskar.

Det är en naturlig förutsättning för denna prioritering att ombuden inte låter sig substitueras av kollegor som inte besitter samma språkkunskaper. De som prioriterats på detta sätt förutsätts alltså själv kunna kommunicera fritt med klienten.


Språkkunskaper är en kompetens som förtjänar att höjas upp i samhället, och i de fall det också kan spara pengar i rättssystemet, med bibehållen eller ökad rättssäkerhet, så är detta något som borde utredas.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)