Ett modernt bostadstillägg till pensionärer

Motion 2018/19:877 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att förutsättningslöst utreda huruvida bostadstillägget till pensionärer kan följa bostadskostnadernas utveckling på ett bättre sätt än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är avgörande att kunna bo bra på äldre dagar, inte minst vad gäller bostadens och områdets tillgänglighet. Försämrad syn, behov av rollator eller andra besvär ska inte bli till hinder för god livskvalitet och självständighet bland seniorer. Genom att bo tillgängligt kan äldres behov av vård och omsorg och utgifterna för desamma minska. Färre fallolyckor är positivt för samhället samtidigt som isolering och andra sjukdomar motverkas.

I en del kommuner finns ett bra utbud på tillgängliga bostäder, men på många håll är det brist på dem. Men ett mer generellt bekymmer är att tillgängliga bostäder ofta återfinns i det nyproducerade bostadsbeståndet där kostnaderna inte sällan är som högst.

De ekonomiska förutsättningarna för ett pensionärshushåll spelar stor roll för möjligheterna att kunna antingen bo kvar eller skaffa en bra bostad som fungerar väl att åldras i. Bostadstillägget för pensionärer är betydelsefullt i sammanhanget och det är riktat främst till de med lägre pensioner och till ensamstående. Det ska, enligt dess grundtanke, ge pensionärer, oberoende av bostadsort, möjlighet att efterfråga och behålla en bostad med tillfredsställande standard även i nyproduktion.

I dag finns i bostadstillägget ett tak för bostadsutgiften som ligger på 5600 kronor per månad. Detta tak har förändrats en gång på 10 år, samtidigt som snitthyrorna ökat med drygt 20procent och hyrorna i nyproduktion med drygt 30procent under samma tid. På många håll är det idag mycket svårt att hitta en tillgänglig bostad med 5600 kronor i månadshyra.

Om bostadstillägget inte följer med i hyresutvecklingen får äldre, särskilt de med lägre inkomster, svårt att bo kvar alternativt att kunna flytta till en tillgänglig bostad. En höjning av taket för bostadsutgiften skulle kunna öka möjligheterna för äldre med låga inkomster att flytta till eller bo kvar i en bostad med god tillgänglighet. Det tjänar individen och samhället på. Taket i bostadstillägget bör på ett bättre sätt än idag kunna följa bostadskostnadernas utveckling. Detta bör ges regeringen till känna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)