Reglerna för SVT

Motion 2018/19:872 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över SVT:s sändningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillståndet för public service, som det ser ut i dag, avser uttryckligen sändningar av tv-program i marknätet. Det innebär tv-sändningar som visas i vanliga tv-apparater men där det numera också ingår i uppdraget att det statliga anslaget ska gå till att sända tv online.

I det hårt konkurrensutsatta landskap som medierna verkar i, där allt fler vänder sig till sociala medier för att inhämta sina nyheter, finns det inte mycket utrymme för mindre aktörer. Gränsen mellan vad som är nyheter från dagspress och vad som är tv har blivit allt suddigare på grund av digitaliseringen. Att SVT med en offentlig finansiering på totalt 8,144 miljarder kraftigt tar marknadsandelar på en digital plattform där de traditionella medierna verkar, med en uttalad målsättning om att vara bäst i Sverige på live och breaking-news, gör dessutom att allt fler medier får det svårt att nå ut till sina läsare. SVT, SR och UR får tack vare de offentliga medlen en ekonomisk särställning gentemot de traditionella medierna, vilket kan riskera att konkurrera ut de minsta aktörerna inom en bransch public service egentligen inte har tillträde till. Sändningstillståndet bör med anledning av detta ses över i syfte att främja konkurrensen inom den svenska mediebranschen.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)