Myndighetsansvaret för uppfinningar och uppfinnare

Motion 2018/19:843 av Markus Selin (S)

av Markus Selin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om myndighetsansvaret för uppfinningar och uppfinnare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enskilda innovatörer och framtida enskilda uppfinnare är vitala för svensk ekonomi. Vidare fungerar patent och en modern immaterialrätt som ett skydd för uppfinningar och är en sorts valuta i den nya kunskapsekonomin när intellektuell egendom blir allt viktigare i den globala ekonomin. För småföretag och enskilda uppfinnare är vägen från idé, via immaterialrätt till färdiga patent och potentiella produkter snårig.

Idag stödjer exempelvis den statliga myndigheten Vinnova nytänkande och innovation ekonomiskt och främjar här även företags framväxt inom detta samtidigt som innovationer och det juridiska skyddet av lösningar regleras av patent där ansökningar om patent hanteras av Patent- och registreringsverket. Statens satsningar på svensk forskning har de senaste åren ökat med mångmiljardbelopp. Det finns också många svenska framgångsrika uppfinnare och innovatörer och för att skydda de stora kommersiella värden som ligger i innovationer och uppfinningar finns patentsystemet.

Idag har ingen myndighet formellt ansvar för uppfinnare och innovatörer. Lokala, regionala samt nationella initiativ finns som stöd men något nationellt sammanhållet ansvar saknas. Enskilda individer riskerar att få sämre möjligheter för sina idéer, drömmar och livschanser och Sverige riskerar att missa möjligheter till fram- och tillväxt. Sverige bör därför sträva efter att formalisera myndighetsansvaret för enskilda innovatörer och framtidens enskilda uppfinnare. Det yttersta myndighetsansvaret med möjligheten till helhetssyn, helhetsgrepp, storskalfördelar och metoder för främjandet av


enskilda innovatörer och framtidens enskilda uppfinnare måste säkerställas, fastställas och klargöras.

Markus Selin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)