Rörligt skyddsobjekt

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S)

av Åsa Lindestam (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra fartyget Sigrid till ett rörligt skyddsobjekt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ett antal kärnkraftverk och de producerar el. Restprodukterna från våra kärnkraftverk fraktas från dessa per fartyg till ett lager i Oskarshamn där de förvaras under en tid i ett lager. Därefter fraktas restprodukterna vidare till Forsmark för att slutligen, om regeringen bestämmer så, läggas i ett slutlager. Kärnkraftverk är skyddsobjekt.

Fartyget Sigrid är specialkonstruerat för att kunna frakta allt mellan de olika lagren. Sigrid är inte klassat som skyddsobjekt men borde vara det på grund av den last som hon fraktar.

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)