Översyn av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Motion 2018/19:834 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en möjlighet för samordningsförbunden att besluta om deltagande på distans vid förbundens sammanträden på motsvarande sätt som möjliggörs för fullmäktige i kommunallagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet genom samordningsförbund.

Samordningsförbunden fyller en mycket viktig funktion för de människor som har de största behoven. Allt för ofta faller den enskilde med komplexa problem mellan stolarna i en svårgenomtränglig byråkrati. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att fungera mer effektivt.

Flera samordningsförbund styrelser består av ledamöter och ersättare med lång resväg till den fysiska plats där sammanträde hålls. I den nu gällande kommunallagen finns bestämmelser som möjliggör deltagande i fullmäktige-, nämnd- eller styrelsesammanträde på distans (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL). I finsamlagen hänvisas dock inte till någon av dessa bestämmelser. Detta innebär att förbundsstyrelserna endast är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är fysiskt närvarande på den plats dit ledamöterna kallats till sammanträde. Vi anser därför att det ska vara möjligt för samordningsförbunden att besluta om deltagande på distans vid förbundens sammanträden på motsvarande sätt som möjliggörs för fullmäktige i kommunallagen.

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)