Registrering av testamenten

Motion 2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S)

av Ingemar Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast komma med förslag till lagstiftning om obligatorisk registrering av testamenten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Frågan om behovet av registrering av testamenten har vid ett flertal tillfällen diskuterats i riksdagen. Anledningen är naturligtvis den otillfredsställande ordning som gäller i dag. Det finns ett av riksdagen gjort tillkännagivande i frågan från hösten 2005. Ett regeringsskifte 2006 förhindrade den gången att frågan blev föremål för utredning. Civilutskottet behandlade ärendet i januari 2007 och fann då att en rad goda skäl kan anföras för inrättandet av register för testamenten.

Skatteverket påbörjade därefter ett utredningsarbete om bland annat denna fråga och redovisade i maj 2008 resultatet av sitt arbete. Skatteverket föreslog att det ska införas en möjlighet att registrera testamenten i ett officiellt testamentesregister. Den dåvarande borgerliga regeringen valde dock att inte gå vidare med förslaget.

Frågans angelägenhet har inte minskat, snarare tvärtom. Det är därför angeläget att frågan åter aktualiseras och att regeringen snarast återkommer med lagförslag som innebär att det blir obligatoriskt att registrera testamenten.

Ingemar Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)