Forskningsinfrastruktur

Motion 2018/19:808 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa tydliga riktlinjer för lärosätena när det gäller att ta betalt för forskningsinfrastruktur och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är ett känt problem att svenska lärosäten har svårigheter att ta betalt från exempelvis företag som använder deras laboratorier och annan forskningsinfrastruktur. Detta trots att sådan användning innebär extra kostnader för lärosätet i fråga. Förutom den fysiska utrustningen bidrar lärosätena med personal och kompetens, och därför borde det vara en självklarhet att ta ut avgifter från de som nyttjar forskningsinfarstukturen.

En del av problematiken är att det råder oklarheter kring vad lärosätena får och inte får göra. Följande exempel visar på motstridigheterna mellan gällande regler:

  1. Uppdragsforskning uppmuntras, men lärosätena får inte utföra konsultuppdrag. 
  2. Avgiftsförordningen medger å ena sidan betalning endast upp till full kostnadstäckning. Å andra sidan får lärosätena inte ta underpriser. 
  3. Lärosätena uppmuntras till samverkan med det omgivande samhället, men under premisser att relaterade intäkter inte får uppgå till mer än 5 procent av omsättningen av myndighetskapitalet.
  4. Sett från lärosättens perspektiv är varaktiga samarbeten att föredra (för bland annat investeringar i varaktig infrastruktur), medan Ekonomistyrningsverket anser att avgifter får tas ut endast om verksamheten är av mindre omfattning och av tillfällig karaktär dvs. mindre än två år.


Tydliga riktlinjer borde dels kunna bidra till ökad samverkan mellan lärosäten, företag och andra organisationer, vilket i sig är eftersträvansvärt.  Dels skulle det kunna innebära välkomna intäkter till lärosätena.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)