Stärkt innovationskraft

Motion 2018/19:796 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft och innovationskraft genom utbildning och rätt kompetens för att öka antalet naturvetare och tekniker i framtiden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället är mer teknikberoende än någonsin och står inför globala utmaningar där kompetens inom teknik och naturvetenskap kommer att vara avgörande framgångsfaktorer. Det står tomma högskoleplatser inom dessa områden samtidigt som det saknas förutsättningar för att bedriva en modern teknikundervisning som fångar ungas intresse för dessa utbildningar.

Konkurrensen om arbetskraften är stor. Så många som 60000 medarbetare kommer att behövas inom it-branschen de närmaste åren. Vi vet att det kommer att saknas 50000 ingenjörer i Sverige år 2030. Svenskt Näringsliv vittnar om att 48 procent av företagen som behöver rekrytera medarbetare har svårt att hitta folk och 35 procent hittar ingen alls. Konkurrensen om arbetskraften kommer med andra ord att öka och riskerar att utarma flera branscher då företagen måste slåss om ett fåtal medarbetare och förlorarna får antingen flytta sin verksamhet utomlands eller lägga ner.

Det saknas idag 20000 lärare inom teknik, matematik och naturvetenskap. Detta påverkar också situationen. För att säkra landets konkurrens- och innovationskraft behöver vi säkerställa att vi kan förse företag och organisationer med rätt kompetens nu och i framtiden. Av alla ungdomar som väljer gymnasiet i Sverige idag är det cirka 20 procent som väljer teknik. Av dessa är endast 16 procent flickor.

Idag finns i landet 19 science centers, som arbetar tillsammans med 250 kommuner. Science centers arbetar med ortens och regionens skolor, företag, universitet/högskolor och organisationer. Dessa center tar årligen emot cirka 2 miljoner besökare, varav cirka 300000 är elever som deltar i skolprogram. Science centers fortbildar cirka 30000 lärare per år i teknik, naturvetenskap och matematik. Arbetet med insatser för skolan är etablerat och väl utvecklat. Science centers är ett komplement till skolan. De erbjuder lärare en miljö för kollegialt lärande och utformar kompetensutveckling utifrån sin inriktning och de pedagogiska resurser man har. Program utformas med stöd av de nationella kursplanerna. Science centers erbjuder en miljö som skolan saknar. De erbjuder också en attraktiv arbetsplats för både lärare/pedagoger och ingenjörer och fungerar som mötesplats mellan skolan, akademin och näringslivet.

Finansieringsformen har stor betydelse för utvecklingen av science centers. Sedan 1997 har man fått statsbidrag, men det utgör bara en liten del av intäkterna som idag kommer från stiftelser, kommunala bidrag, företag med mera. Dessa kortsiktiga bidrag försvårar naturligtvis långsiktigheten och planeringen av verksamheten vid Science centers.

För att utveckla science centers behövs ett tydligare och utökat mandat för verksamheten samt också att man säkerställer de ekonomiska resurserna. På detta sätt kan man utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och ger hela landet likvärdiga förutsättningar. Detta skulle långsiktigt stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft och borga för att antalet naturvetare och tekniker ökar.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)