Böter för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike

Motion 2018/19:787 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utfärda böter för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det ett utbrett problem att bilar överges vid vägrenar, på parkeringsplatser eller i diken under mycket lång tid. I Södermanland finns flertalet ökända ställen där trafiksäkerheten försämras kraftigt för att vissa överger sina bilar längs vägrenen.

I Frankrike får bilägare böta om de överger sin bil vid en vägkant. För att få bukt med det trafikfarliga problemet bör liknande åtgärder ses över i Sverige. Det finns ofta riktiga parkeringsplatser att tillgå och om så inte är fallet är lösningen ändå inte att blockera framkomligheten och försämra trafiksäkerheten för alla andra som färdas på vägarna.

Med anledning av ovanstående vill jag därför att riksdagen ska se över möjligheten att utfärda böter för fordon som överges vid vägrenar, parkeringsplatser eller diken.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)