Nationellt undantag gällande rastuttag för förare i bygg- och anläggningstrafik

Motion 2018/19:738 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationellt undantag gällande rastuttag för förare i bygg- och anläggningstrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För förare av tunga fordon finns en lagstiftning som reglerar körtider, raster och viloperioder. Lagstiftningen är omfattande och styr i hög grad förarens aktiviteter under ett arbetspass. Grunden för den omfattande lagtexten är att öka trafiksäkerheten, säkra konkurrens på lika villkor och inte minst skydda föraren. Även om lagstiftningen i stora delar har fungerat väl sedan den stora revisionen 2007 finns moment i texten som allvarligt påverkar syftet med lagen.

Uttaget av rast är ett sådant tillfälle där förare som kör inom det som kallas bygg- och anläggningstrafik ofta hamnar i en situation där kravet på rast står i konflikt med byggarbetarnas rastuttag. Den här situationen skapar onödiga konflikter med byggnadsarbetare som inte förstår att föraren av lastbilen styrs av en annan och i vissa delar striktare lagstiftning än det som styr byggarbetarnas rastuttag.

I artikel7 (EG) nr 561/2006 regleras rasten för förare av tunga fordon enligt följande: Efter en körperiod på fyra och en halv timme skall föraren ta en sammanhängande rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han eller hon inte tar en viloperiod.

Denna rast får bytas ut mot en rast om minst 15 minuter, följt av en rast om minst 30 minuter, fördelade över körtiden, så att bestämmelserna i första stycket iakttas.

Just momentet i andra stycket skapar problem på byggarbetsplatser, där förare av tunga fordon ofta har ett rastuttag som står i konflikt med tillämpningenbyggarbetsplatser. Eftersom rastuttaget tillämpas olika mellan transportföretag och byggföretag uppstår onödiga konflikter mellan förare och byggnadsarbetare. Situationen skapar en stress för förarna alldeles i onödan. Byggnadsarbetarna tar i regel ut sina raster efter arbetstidslagen och det är här konfliktytan ligger. För att minimera dessa konflikter mellan olika yrkesgrupper kan man på ett mycket enkelt sätt lösa knuten i just rastuttaget.

I ett nationellt undantag kan förare av fordon som används i bygg- och anläggningstrafik beredas möjlighet att dela upp rasten på ett valfritt sätt. Rasten skall fortfarande vara minst 45 minuter, men delningen kan valfritt ske enligt följande: 15 minuter+30 minuter eller 30 minuter+15 minuter. Med valfriheten att förlägga rasten på det för situationen bästa sättet minskar stressen för förarna och syftet med rasten förbättras avsevärt.

Regeringen bör så snart som möjligt ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett nationellt undantag för godstransporter som sker inom bygg- och anläggningstrafik.

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)