Spel- och lotteripolitik

Motion 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av licenssystemet bör genomföras fem år efter införandet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det oavsett skäl inte ska vara möjligt med undantag från förbudet mot att bedriva spel- och lotteriverksamhet på kredit och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om påträngande och aggressiv marknadsföring och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lootlådor och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om medel till allmännyttiga ändamål och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör förtydligas att spelbolag ska kunna tillhandahålla kundtjänst på svenska och tillkännager detta för regeringen.

Folkhälsa i fokus

Folkhälsoaspekten är central i sverigedemokratisk spelpolitik. Målet är att minimera risken för att individer som spelar ska utveckla spelberoende och fastna i en spelproblematik. För att försäkra sig om bästa möjliga politik för ändamålet förordade Sverigedemokraterna att ett förstärkt spelmonopol skulle utredas samtidigt som man utredde förutsättningarna för införandet av ett licenssystem för spel. Att enbart utreda en lösning som gjordes riskerar att leda till tunnelseende. Sverigedemokraterna vill att en uppföljning av licenssystemet planeras in så snart som möjligt, och denna utvärdering bör påbörjas fem år efter att den nya lagstiftning som följde av 2018 års propositionrande en omreglerad spelmarknad trädde i kraft.

Situationen som har varit på spelmarknaden, med delar av marknaden i händerna på oreglerade aktörer, har varit ohållbar. Oavsett om ett licenssystem eller ett förstärkt spelmonopol skulle komma på plats så har det varit brådskande att nå en lösning, och därför ställde sig Sverigedemokraterna bakom regeringens förslag att införa ett licenssystem för spel enligt propositionen på området från 2018. På så sätt kan en svart marknad kanaliseras in till reglerad och laglig spelverksamhet. Det bidrar till att staten kan ta sitt ansvar i strävan om att förhindra medborgare från att hamna i spelproblematik.

Undantagslöst förbud för spelverksamhet på kredit

Sverigedemokraterna har i tidigare kommitté- och följdmotioner framhållit att vi inte vill se några undantag rörande förbudet att bedriva spelverksamhet på kredit, vilket är en inställning vi vidhåller. Oftast är skälen till kreditköp otillräckliga ekonomiska medel för att kunna köpa det en person vill ha eller har behov av för tillfället. Att köpa en lott eller spela om pengar innebär att man försöker vinna stora summor pengar, men sannolikheten att vinna är statistiskt sett mycket liten. En person som väljer att låna till ett sådant köp är antingen desperat eller spelberoende, eller båda delarna. Sverigedemokraterna anser att det inte bör vara tillåtet att försöka göra vinst på människor som vänt sig till en sådan förenklad väg ut ur ekonomiska problem. Således bör det inte vara tillåtet för någon, oavsett om det är staten, en förening eller ett företag, att bedriva lotteriverksamhet på kredit i Sverige. Inga undantag ska ges från denna regel. Av det följer vidare att den som ansvarar för prenumerationstjänster på området bör ta betalt för de lotter som denne säljer innan dessa avsänds till kunden.

Exempel på problemet med att bedriva spelverksamhet på kredit går att finna hos Kombispel, ett spelbolag ägt av Socialdemokraterna och SSU. Bolaget har utnyttjat sitt undantag från lotterilagen för att bedriva spelverksamhet på kredit, en verksamhet som enligt Dagens Nyheter den 4 september 2017 ska ha drivit många tusen personer till Kronofogdemyndigheten för att de inte kunnat betala bolaget för sina lotter.

Påträngande och aggressiv marknadsföring

Sverigedemokraterna vill motverka alla former av påträngande och aggressiv marknadsföring för spel och lotteri. Med det menar vi att marknadsföring av spel inte på något sätt får få det att framstå som att chansen att vinna är större än vad den är, exempelvis genom att framhäva att betydande vinstchanser förpassas om man inte deltar i spelet. Vi sverigedemokrater anser även att lockerbjudanden, såsom bonuserbjudanden, bör vara helt otillåtna även vid första speltillfället hos ett spelbolag. Vi är även skeptiska till telefonförsäljning av spel och lotter då vi ser det som en påträngande och aggressiv försäljningsmetod i det aktuella fallet. Således ställer vi oss inte till fullo bakom att kriterierna för vad som avses med måttfull marknadsföring på området bör utvecklas genom praxis i domstol. Sverigedemokraterna anser att det i viss mån redan här och nu bör gå att identifiera otillåtna förfaranden vid marknadsföring av spel.

Lootlådor

I spel på olika plattformar såsom pc, olika slags telefoner med flera så förekommer i flera fall lotteriliknande moment, som kommit att gå under namnet lootlådor (loot boxes). Det handlar om upplägg i spel där användare för verkliga pengar slumpmässigt erhåller virtuella föremål, vilket i vissa fall kan vara att betrakta som lotteri, inte minst om de virtuella föremålen i ett senare skede i någon form kan växlas tillbaka till verkliga pengar. Fenomenet har ökat i spelvärlden de senaste åren, och har blivit ett populärt sätt för spelföretagen att öka sina intäkter. Det vore på sin plats om det i Sverige tydligare fastslås i vilka fall detta rör sig om lotteri, och när det inte gör det. Att minderåriga personer inte dras in i lotteri via lootlådor på spel exempelvis pc eller olika slags telefoner bör särskilt tillses.

Allmännyttiga ändamål

Stora delar av föreningslivet och andra allmännyttiga ändamål får betydande delar av sina intäkter från lotteriförsäljning. Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att föreningslivet även i fortsättningen får de medel de behöver. Relationen mellan lotteriförsäljning och allmännyttiga ändamål menar Sverigedemokraterna är något gott. Det är ett förhållande som bör upprätthållas. Skulle kommersiella spelaktörers marknadsandel bli avsevärt större än i dag utan att marknaden i sig blir större, lär det innebära att en mindre andel av försäljningsvinsterna kommer allmännyttiga ändamål till del. Därför vill Sverigedemokraterna att denna utveckling övervakas noga och att en plan läggs fram för att säkra resurser till allmännyttiga ändamål som delvis finansieras genom lotteriförsäljning.

Kundtjänst på svenska språket

Sverigedemokraterna ser positivt på att licensinnehavare ska tillhandahålla information om sin spelverksamhet på svenska. Vi menar att det bör utsträckas till och förtydligas att spelbolagens kundtjänster även ska kunna erbjuda ett bemötande på svenska.

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Aron Emilsson (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-23 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (6)