Omarrondering

Motion 2018/19:717 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörda myndigheter får ett tydligt uppdrag att arbeta med omarronderingen i Dalarnas län och långsiktig finansiering av arbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarnas skogs- och jordbruksmark är ägosplittrad.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har genom regleringsbrevet för år 2017 fått i uppdrag att, i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt företrädare för näringen och markägarna, uppdatera länets långsiktiga plan för omarrondering. I uppdraget ingick det även att beskriva omarronderingens effekter på sysselsättning och värdeökning i produktionsledet samt att visa hur arbetet med omarrondering kan effektiviseras och stärkas och därmed utvecklas.

Omarrondering kan ge stora samhällsvinster och en hållbar utveckling av landsbygden och landsbygdens ekonomi. Den leder också till ökad skogsproduktion vilket är mycket positivt för sysselsättningen och ger skatteintäkter för staten. Dessutom är omarrondering till nytta för samhället genom förbättrad rättssäkerhet, minskade myndighetskostnader, minskad klimatpåverkan samt positiva effekter för natur- och kulturmiljövärden.

Det är viktigt att påpeka att en lyckad omarrondering kräver en förankrad gemensam grundsyn baserad på de samhällsvinster som en omarrondering leder till. Dialog och transparens mellan alla berörda parter, såväl mellan myndigheter som mellan markägare och myndigheter.


Nu är det helt avgörande för det fortsatta arbetet att det statliga engagemanget ökar, där Länsstyrelsen i Dalarnas län, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen bör få ett tydligt uppdrag från regeringen att arbeta med omarronderingen i Dalarnas län och långsiktig finansiering av arbetet.

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)