Nytt regelverk för ett mer hållbart och effektivt skogsbruk

Motion 2018/19:710 av Åsa Eriksson m.fl. (S)

av Åsa Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för att säkerställa att skogsproduktionen kan öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Skogen är en viktig grund för det hållbara och biobaserade samhället och biomassan är en förnybar resurs med stor potential att ersätta fossila råvaror vad gäller energi och andra produkter. Sverige har enorma möjligheter att använda råvaror från skogen för att ersätta oljebaserade produkter, t.ex. i drivmedel och i material.

Bioekonomin och den cirkulära ekonomin är viktiga nycklar i omställningen. Skogsbrukets klimatnytta sker dels när skogen växer och binder koldioxid från atmosfären, dels när vi använder biomassan istället för fossilbaserade material. Det är därför av största vikt att vi fortsätter främja ett aktivt, hållbart och effektivt skogsbruk med ökad tillväxt.

Den svenska skogspolitiken bygger på de jämställda målen om produktion och miljö.

De senaste åren har allt fler ansvarsfulla skogsägare, som i generationer har brukat sin skog på ett föredömligt sätt, drabbats av att myndigheter lägger en död hand över skogen och förbjuder avverkning, just för att skogen är så väl skött. Flera juridiska processer har visat att det råder oklarheter om hur artskyddsförordningen ska tillämpas. Detta är olyckligt, både för skyddet av den biologiska mångfalden och för tydligheten gentemot skogsägarna. Det är en kontraproduktiv politik som varken främjar en hållbar miljö eller ett effektivt skogsbruk. Svenska regelverk ska istället möjliggöra för markägare att bruka sin skog och ge incitament att sköta skogen så att naturvärden bevaras och utvecklas.

Vi vill att regelverket ska bidra till att effektivt skydda hotade arter och samtidigt vara tydligt gentemot markägare om när man har rätt till ersättning och när man inte har det. Den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen startade ett arbete med att se över artskyddsförordningen och det idag rådande regelverket för att skapa klarhet och förutsägbarhet kring vad som gäller för både skogsägare och miljöintressen. Det är viktigt att det arbetet fortsätter så att ett nytt regelverk möjliggör för markägare att både bruka sin skog och ge incitament att sköta skogen så att naturvärden bevaras och utvecklas.

Åsa Eriksson (S)

Kristina Nilsson (S)

Monica Haider (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-22 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)